• Kopernika 4, 22-600 Tomaszów Lubelski
  • 84 664 23 05, fax. 84 664 20 29
  • Herb Polski
  • Herb Tomaszów Lubelski

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.szkolanr1.net" Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Orląt Lwowskich

  Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 

Treści niedostępne

             materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności

       

             brak możliwości wyświetlenia strony w wysokim kontraście

       

            filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

       

            niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

       

            dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

       

            część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

 

 

    Wyłączenia

                mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

           

                Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

                podwyższony kontrast

                możliwość powiększenia liter

                podświetlane linki

                mapa strony

                skala szarości

                jasne tło

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2020-09-15

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Witold Pitura

g1tomaszow-lubelski@wp.pl

Telefon: 846642305

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim

Adres:

 Kopernika 4,

22-600 Tomaszów Lubelski

E-mail: g1tomaszow-lubelski@wp.pl

Telefon: 84 6642305

Skargę można złożyć również do  https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Kopernika 4

Opis dostępności wejścia do budynku.

 Budynek posiada dwa wejścia. Wejście główne od ulicy Koernika oraz wejście od strony boiska. Wejście główne umożliwia dostanie się do budynku przy pomocy podjazdu dla wózków. Wejście to nie posiada barier architektonicznych . Wejście od strony boiska posiada schody bez podjazdu dla wózków. Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

 Opis dostępności korytarzy, schodów i toalet.

Toalety dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich znajdują się na parterze. Toalety położone na wyższych piętrach ze względu na konieczność pokonania schodów są niedostępne dla osób poruszających się na wózkach. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

 Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

 W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.